Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης νέου Δ.Σ. Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς

Λιβαδειά, 08 Οκτωβρίου 2021
Μετά την διενέργεια των αρχαιρεσιών της 07ης Οκτωβρίου 2021, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας βρέθηκαν τριακόσια δύο (302) ψηφοδέλτια από τα οποία διακόσια ενενήντα δύο (292) έγκυρα, έξι (6) άκυρα, τέσσερα (4) λευκά. Με βάση τα αποτελέσματα έλαβαν:
1. «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»: Ογδόντα (80)
2. «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ»: Διακόσια δώδεκα (212)
Με βάση τα αποτελέσματα έλαβαν:
1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΩΝ»
    1. Βλάχος Θωμάς του Λουκά : σαράντα δύο (42)
    2. Βλάχος Ιωάννης του Λουκά : σαράντα οκτώ (48)
    3. Γαλανάκου Παρασκευή του Σεραφείμ : είκοσι επτά (27)
    4. Κόλλιας Ιωάννης του Αναστασίου : σαράντα τρία (43)
    5. Μπούκιος Ταξιάρχης του Ανδρέα : πενήντα εννέα (59)
    6. Μωραίτης Επαμεινώνδας του Στυλιανού : τριάντα οκτώ (38)
    7. Νικολάου Χρήστος του Αποστόλου : είκοσι τρία (23)
    8. Στάντζος Γεώργιος του Παναγιώτη : τριάντα έξι (36)
    9. Τζάνου Σταυρούλα του Δημητρίου : πενήντα επτά (57)
2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ»
    1. Βαρβαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ : εκατόν δέκα έξι (116)
    2. Γέρος Δημήτριος του Ευσταθίου : εκατόν εξήντα οκτώ (168)
    3. Δανιά Ελένη του Δημητρίου : πενήντα επτά (57)
    4. Ζάμπα Σταμουλία του Νικολάου : εξήντα οκτώ (68)
    5. Ζαχαρόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου : εκατόν ένα (101)
    6. Καγιάς Αντώνιος του Λουκά : εξήντα τέσσερις (64)
    7. Κουρεντής Αριστείδης του Γεωργίου : εξήντα οκτώ (68)
    8. Λινάρδος Βασίλειος του Κωνσταντίνου : πενήντα δύο (52)
    9. Τόλιας Παντελεήμων του Λουκά : εβδομήντα (70)
    10. Τσέλος Παναγιώτης του Χαραλάμπους : εβδομήντα τέσσερις (74)
1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΩΝ»
    1. Καραβαγγέλη Ευμορφία του Κωνσταντίνου : τριάντα έξι (36)
    2. Μπίμης Ιωάννης του Χαραλάμπους : τριάντα δύο (32)
    3. Παπαχαραλάμπους Ιωάννης του Άγγελου : τριάντα ένα (31)
    4. Τσάμης Ιωάννης του Κωνσταντίνου: είκοσι έξι (26)
2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ»
    1. Αθανασοπούλου Ειρήνη του Ιωάννη : εκατόν είκοσι επτά (127)
    2. Λουκάς Βασίλειος του Επαμεινώνδα : εξήντα πέντε (65)
    3. Πανουργιάς Χρήστος του Παναγιώτη : εβδομήντα επτά (77)
Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα εκλέχθηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι κατωτέρω:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τακτικά μέλη
    1. Γέρος Δημήτριος του Ευσταθίου
    2. Βαρβαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
    3. Ζαχαρόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου
    4. Τσέλος Παναγιώτης του Χαραλάμπους
    5. Τόλιας Παντελής του Λουκά
    6. Μπούκιος Ταξιάρχης του Ανδρέα
    7. Τζάνου Σταυρούλα του Δημητρίου
Αναπληρωματικά μέλη
    1. Ζάμπα Σταμουλία του Νικολάου
    2. Κουρεντής Αριστείδης του Γεωργίου
    3. Καγιάς Αντώνης του Λουκά
    4. Δανιά Ελένη του Δημητρίου
    5. Λινάρδος Βασίλειος του Κωνσταντίνου
    6. Βλάχος Ιωάννης
    7. Κόλλιας Ιωάννης
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τακτικά μέλη
    1. Αθανασοπούλου Ειρήνη του Ιωάννη
    2. Πανουργιάς Χρήστος του Παναγιώτη
    3. Καραβαγγέλη Ευμορφία του Κωνσταντίνου

Αναπληρωματικά μέλη

    1. Λουκάς Βασίλειος του Επαμεινώνδα
    2. Μπίμης Ιωάννης του Χαραλάμπους
Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας για εκλογή των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, βρέθηκαν τριακόσια δύο (302) ψηφοδέλτια από τα οποία διακόσια ογδόντα τέσσερα (284) έγκυρα, δέκα πέντε (15) άκυρα, τρία (3) λευκά. Με βάση τα αποτελέσματα έλαβαν:
1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΩΝ»
1) Βλάχος Θωμάς του Λουκά : πενήντα έξι (56)
2) Βλάχος Ιωάννης του Λουκά : πενήντα εννέα (59)
3) Γαλανάκου Παρασκευή του Σεραφείμ : σαράντα (40)
4) Κόλλιας Ιωάννης του Αναστασίου : πενήντα έξι (56)
5) Μπούκιος Ταξιάρχης του Ανδρέα : εξήντα έξι (66)
6) Μωραίτης Επαμεινώνδας του Στυλιανού : σαράντα οκτώ (48)
7) Στάντζος Γεώργιος του Παναγιώτη : σαράντα επτά (47)
8 ) Τζάνου Σταυρούλα του Δημητρίου : εξήντα επτά (67)
2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ»
1) Βαρβαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ : εκατόν δέκα οκτώ (118)
2) Γέρος Δημήτριος του Ευσταθίου : εκατόν πενήντα δύο (152)
3) Δανιά Ελένη του Δημητρίου : εξήντα τέσσερις (64)
4) Ζάμπα Σταμουλία του Νικολάου : πενήντα έξι (56)
5) Ζαχαρόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου : ενενήντα έξι (96)
6) Καγιάς Αντώνιος του Λουκά : εβδομήντα τρείς (73)
7) Κουρεντής Αριστείδης του Γεωργίου : εβδομήντα πέντε (75)
8 ) Λινάρδος Βασίλειος του Κωνσταντίνου : πενήντα ένα (51)
9) Τόλιας Παντελεήμων του Λουκά : εξήντα επτά (67)
10) Τσέλος Παναγιώτης του Χαραλάμπους: εβδομήντα πέντε (75)
Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα εκλέχθηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι κατωτέρω:
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Τακτικά μέλη
1) Γέρος Δημήτριος του Ευσταθίου
2) Βαρβαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
3) Ζαχαρόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου
4) Κουρεντής Αριστείδης του Γεωργίου
5) Τσέλος Παναγιώτης του Χαραλάμπους
6) Καγιάς Αντώνιος του Λουκά
7) Τόλιας Παντελεήμων του Λουκά
8 ) Τζάνου Σταυρούλα του Δημητρίου
9) Μπούκιος Ταξιάρχης του Ανδρέα
10) Βλάχος Ιωάννης του Λουκά
Αναπληρωματικά μέλη
1) Δανιά Ελένη του Δημητρίου
2) Ζάμπα Σταμουλία του Νικολάου
3) Λινάρδος Βασίλειος του Κωνσταντίνου
4) Βλάχος Θωμάς του Λουκά
5) Κόλλιας Ιωάννης του Αναστασίου
6) Μωραίτης Επαμεινώνδας του Στυλιανού
7) Στάνζος Γεώργιος του Παναγιώτη
ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Σχόλιο
Κοινοποίηση