ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΣΗ: ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Πληροφορίες: Ι Τσινόπουλος Θ Στεφάνου Τηλέφωνο: 2261350829 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ , ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Ο Δήμος Λεβαδέων προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (πρ/σμου 27.788,20 χωρίς ΦΠΑ) ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (πρ/σμου 13.502,45 χωρίς ΦΠΑ)ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ , ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ. Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, να υποβάλλουν προσφορά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΟΠΟΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι οικονομικές προσφορές μαζί με τα ζητούμενα δικαιολογητικά (βάσει της υπ αριθμ 36109/29-12-2014 Διακήρυξης της Δημάρχου Λεβαδέων) θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Λεβαδέων. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της προσφοράς είναι η 16 Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ , όποτε και θα αποσφραγιστούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Προφορές που δεν θα συνοδεύονται από τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα απορριφθούν ως απαράδεκτες. Το κριτήριο ανάθεσης της εργασίας είναι η χαμηλότερη τιμή Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261350829 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επικοινωνία

Ταχυδρομείο:

Στρατηγού Ιωάννου 24

Λιβαδειά, Τ.Κ. 32100

Τηλέφωνο & Fax:

22610 24218

E-mail:

Φόρμα επικοινωνίας

Joomla templates by Joomlashine